ประกาศ นโยบายต่อต้านการให้สินบน  
 

                รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่มเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศนี้
               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 10.20 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 2,185,880 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com