หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองกระทุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ
ประเพณียกธงสงกรานต์ประจำปี
รับเรื่องราวร้องเรียน 035-470-343
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3

 
 
“ตำบลหนองกระทุ่ม” มีประวัติความเป็นมาตามคำเล่าขานของผู้เฒ่าเล่าว่า ชุมชนเดิมของหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ที่สาธารณะหนองเด่นใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ซึ่งเดิมมีต้นกระทุ่มขึ้นมากมาย คนในสมัยนั้นจึงเรียกชื่อตามสภาพแวดล้อมว่า “หนองกระทุ่ม” ชุมชนหนองกระทุ่ม มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย เช่น ภาษาลาวครั่ง ประเพณีการสู่ขวัญ งานประเพณียกธงสงกรานต์ (วันที่ 18 เมษายนทุกปี) ประเพณีแห่ดอกไม้ การละเล่นผีนางด้ง การทำบุญรวมญาติในวันสงกรานต์ ประเพณีสารทลาว สารทไทย งานตักบาตรเทโว งานลอยกระทง งานประจำปีปิดทองพระหลวงพ่อบุญ(วันเพ็ญเดือนสาม) ของวัดหนองกระทุ่ม นอกจากนี้ยังมีศาลตาเจ้าบ้าน(ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2) ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวหนองกระทุ่มและใกล้เคียง โดยจะมีงานทำบุญศาลตาเจ้าบ้านในเดือน ๗ ของทุกปี ซึ่งจะมีประชาชนที่นับถือตาเจ้าบ้านจำนวนมากมาร่วมกันประกอบพิธีสักการะ โดยมีผู้ทำพิธี(กวน)เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกป้องคุ้มครองรักษาในทุกเรื่อง และชาวหนองกระทุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธจะหยุดทำงานในวันพระ(ในวันพระ ๘ ค่ำและวันพระ ๑๕ ค่ำ) โดยจะนำอาหารหวานคาวไปร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่วัด และในช่วงเย็นจะมีการสวดมนต์ถือศีลด้วย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลกระทุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปอ (ที่ นสล. เด่นสระสิม) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชประมาณ ๓๑ กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ ๗๖ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๗๒.๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๓,๒๗๐ ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรีและ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ่อกรุ จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  
 
ประชากร ทั้งสิ้น ๑,๕๐๖ ครัวเรือน จำนวน ๔,๘๙๗ คน ประกอบด้วย

ชาย ๒,๔๓๖ คน คิดร้อยละ ๔๙.๗๔

หญิง ๒,๔๖๑ คน คิดร้อยละ ๕๐.๒๖

ความหนาแน่นเฉลี่ย ๖๘ คน / ตารางกิโลเมตร
 
 
รูปธง หมายถึง สัญลักษณ์ที่แสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สืบสาน กันมายาวนานของหมู่บ้านหนองกระทุ่ม คือ ประเพณียกธงสงกรานต์
รูปเมฆ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าที่สูงขึ้น
สรุปตราสัญลักษณ์ หมายถึง ตำบลหนองกระทุ่ม เป็นชุมชนที่เข้มแข็งทางศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลหนองกระทุ่มได้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีภาษาท้องถิ่น(ภาษา ลาวครั่ง) ซึ่งสืบสานกันมายาวนาน กิจกรรมในงานประเพณียกธงสงกรานต์ชาวบ้านทุกบ้าน ในตำบลร่วมกันจัดทำธง เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเสมือนเป็นการสิ้นสุดประเพณีสงกรานต์ ของตำบลในปีนั้น
 
ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม มี ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์
 
ลักษณะพื้นที่ทั่วไปมีความลาดของพื้นที่จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงไป ทิศตะวันตก เฉียงใต้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ลูกคลื่นลอนลาด มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ๒๕ - ๒๖ เมตร โดยจะสูงจากทิศตะวันตกแล้วค่อยลาดลง ทางทิศตะวันออก สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน ทราย เป็นพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่ซับน้ำทำให้ การปลูกพืชไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว บางส่วนเป็นดินเหนียว มี คลองส่งน้ำชลประทาน ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ จำนวน ๒ สาย ได้แก่ คลอง ๑ ซ้าย และคลอง ๑ ขวา ๑ ซ้าย และคูน้ำ จำนวน ๑๘ สาย ทำให้พื้นที่บางส่วนเหมาะแก่ การเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะทำนาข้าว ทำไร่อ้อย เป็นต้น
 
 
อาชีพหลัก
 
ไร่อ้อย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๘
 
ข้าวนาปี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๘
 
มันสำปะหลัง คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๖
 
ข้าวนาปรัง คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘
    รวมทั้งหมด ๑๐๐
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  บ้านหนองกระทุ่ม ๕๔๖ ๕๔๘ ๑,๐๙๔ ๓๕๓  
  บ้านหนองกระทุ่ม ๔๐๘ ๓๙๔ ๘๐๒ ๒๔๑  
  บ้านหนองปอ ๒๑๒ ๒๓๖ ๔๔๘ ๑๓๐  
  บ้านหนองปลาดุก ๗๐ ๗๒ ๑๔๒ ๔๖  
  บ้านหนองกอก ๒๐๐ ๒๒๙ ๔๒๙ ๑๒๗  
  บ้านหนองนา ๒๕๑ ๒๔๙ ๕๐๐ ๑๕๙  
  บ้านหนองอิงพิง ๓๔๒ ๓๔๘ ๖๙๐ ๒๒๐  
  บ้านหนองหิน ๒๗๐ ๒๕๐ ๕๒๐ ๑๔๙  
  บ้านโศกไฮ่ ๑๓๗ ๑๓๕ ๒๗๒ ๘๑  
  รวม ๒,๔๓๖ ๒,๔๖๑ ๔,๘๙๗ ๑,๕๐๖
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร.035-470-343
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ : 035-470-343 โทรสาร : 035-470-343
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 14,204,021 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10