หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - แผนการใช้จ่ายงบปรมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายงบปรมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายงบปรมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายงบปรมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไฟล์แนบ
    - https://www.nongkrathum-sm.go.th/manage_project.php?id=36 ไฟล์แนบ
    - https://www.nongkrathum-sm.go.th/manage_project.php?id=36 ไฟล์แนบ
    - https://www.nongkrathum-sm.go.th/manage_project.php?id=36 ไฟล์แนบ
    - https://www.nongkrathum-sm.go.th/manage_project.php?id=36 ไฟล์แนบ
    - https://www.nongkrathum-sm.go.th/manage_project.php?id=36 ไฟล์แนบ
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
   1      2     (3)     4      5      6