หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 

ตะกร้าสานด้วยเชือกฟาง
 

 
 
     
 
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ก่อสร้างอาคารสถานที่ จัดหาแหล่งน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า พัฒนาการสื่อสาร
     
 
     
 
ส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก, เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป รณรงค์ป้องกันและบำบัดรักษา ยาเสพติด ในชุมชน ฝึกอบรมเยาวชน
     
 
     
 
ส่งเสริมจัดหา และสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพกับชุมชน
     
 
     
 
ส่งเสริมจัดหาและสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา การอนุรักษ์ภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการรักษาสุขภาพพลานามัยป้องกันโรคติดต่อ
     
 
     
 
ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง / สมาชิก / ผู้บริหารท้องถิ่น จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน สนับสนุนสวัสดิการต่างๆ
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,302,985 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com