ท่านต้องการให้ "ทต.หนองกระทุ่ม" พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
การคมนาคม ( 37 )
27.21%
การสื่อสาร ( 10 )
7.35%
ไฟฟ้า ( 14 )
10.29%
น้ำประปา ( 41 )
30.15%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 34 )
25.00%