หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
นายธง กาฬภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ
ประเพณียกธงสงกรานต์ประจำปี
รับเรื่องราวร้องเรียน 035-470-343
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3

 
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) แบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ (มาตรา 50) และอำนาจหน้าที่ที่อาจเลือกปฏิบัติ (มาตรา 51) ดังนี้
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
มาตรา 51ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

ให้มีโรงฆ่าสัตว์

ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

เทศพาณิชย์
 
สำนักปลัด
 
สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัด ทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำ ทะเบียนสมาชิกเทศบาล คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้งการ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาเรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับ การอนุญาตต่างๆและปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
กองคลัง
 
กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยว กับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาลรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัด เก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ
 
กองช่าง
 
กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของเทศบาลการอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ของ เทศบาล งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยว กับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้างแก่เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
 
กองการศึกษา
 
กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผน การศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการ เสนอแนะเกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวาง โครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนด นโยบาย แผนงาน และแนวทาง การปฏิบัติในการจัดการศึกษาการเผยแพร่การศึกษา
 
กองสาธารณสุขฯ
 
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการกองสาธารณสุข ฯ งานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตว์แพทย์ งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานหน่วยบริการ แพทย์ฉุกเฉิน
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร.035-470-343
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ : 035-470-343 โทรสาร : 035-470-343
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 5,699,737 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10