หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายนริศ รอตศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
โทร : 0-3547-0343 ต่อ 102
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายปฐมวิทย์ วาทะพุกกณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0-3547-0343 ต่อ 103
นางสาวระพีพัฒน์ วัฒน์วงศ์ภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-3547-0343 ต่อ 104
นายชัยฤทธิ์ พานทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-3547-0343 ต่อ 105
นายปฐมวิทย์ วาทะพุกกณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0-3547-0343 ต่อ 106
นางสาวรุ่งรัตน์ เพ็งสวย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0-3547-0343 ต่อ 107